top of page

R E G U L A M I N

korzystania ze sklepu motiondesk.pl

 

§ 1

Definicje

1. Motiondesk

MOTIONDESK Sp. z o. o.

Adama Mickiewicza 55

01-625 Warszawa

NIP: 5213834944

REGON: 0000741016

 

2. Motiondesk.pl

sklep prowadzony przez Motiondesk w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Motiondesk w domenie motiondesk.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.

W dalszej części regulaminu motiondesk.pl nazywana będzie również „sklepem” lub “serwisem”.

 

3. Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdalność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu motiondesk.pl.

 

4. Sprzedawca, Oferent

Motiondesk

 

5. Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie

Użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu motiondesk.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

 

6. Towar

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym motiondesk.pl.

 

7. Oferta

skierowana przez Motiondesk, do wszystkich użytkowników serwisu motiondesk.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 

8. Zamówienie

określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. cięcia, oklejania, nawiercania itp.) wskazanych przez Motiondesk towarów (np. blatów meblowych, biurek, stelaży itp.) składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do Motiondesk. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego motiondesk.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 

9. Sprzedaż, Zawarcie Umowy,

wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

10. Przyjęcie oferty

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail od motiondesk.pl będzie mógł złożyć dyspozycję anulowania zamówienia lub jego zmiany.

W wyjątkowych przypadkach - gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji motiondesk.pl niezwłocznie poinformuje Kupującego.

 

11. Złożenie zamówienia

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego w oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Motiondesk i Kupującym.

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamawiam i płacę”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail od motiondesk.pl będzie mógł złożyć dyspozycję anulowania zamówienia lub jego zmiany. Istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową o czym mowa w treści niniejszego Regulaminu.

 

12. Koszyk

narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie motiondesk.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku wybrania opcji „do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Kupujący może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 

13. Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Motiondesk.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://www.motiondesk.pl/regulamin-sklepu

 

14. Administrator danych

Motiondesk

 

15. Polityka prywatności

Dokument dostępny na stronie internetowej motiondesk.pl pod adresem https://www.motiondesk.pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu motiondesk.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu motiondesk.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.

 2. Administratorem danych osobowych jest Motiondesk.

 3. W motiondesk.pl płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma;

- przelewem natychmiastowym dostępnym poprzez sklep wix lub PayPal;

- płatność szybkimi przelewami z popularnych polskich banków i płatności kartami:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

§ 3

Użytkownicy

 

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu motiondesk.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

 2. Administratorem danych osobowych jest Motiondesk.

 3. W kwestiach dotyczących danych osobowych można kontaktować się poprzez wysłanie maila na adres motiondesk.info@gmail.com

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, tj. w celu:

- obsługi i realizacji Zamówienia;

- przeprowadzenia procesu płatności;

- nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

- windykacja należności;

- dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

c) przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości.

d) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody; zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym momencie.

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników lub Klientów jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu. Klient, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników i Klientów są upoważnieni pracownicy Motiondesk oraz pracownicy podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Motiondesk, przy czym takie podmioty świadczą swoje usługi na podstawie umowy i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji umowy a następnie przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku roszczeń, niezbędne dane osobowe będą przechowywane do czasu odzyskania roszczeń lub wyjaśnienia sprawy. Dane osobowe pozyskane na postawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 4. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, usunięcia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5

Zasady ogólne

 

 1. Motiondesk jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 2. W ramach serwisu motiondesk.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju nowe meblarskie (towary) w szczególności takie jak: blaty, forniry, meble na wymiar oraz meble gotowe (biurka), akcesoria biurowe, stelaże.

 3. W stosunku do sprzedawanych towarów – o ile system informatyczny sklepu będzie to przewidywał – Kupujący ma możliwość zamówienia różnego rodzaju usług, a w szczególności usługi cięcia na wymiar, oklejania czy też wiercenia.

 

§ 6

Oferta sprzedaży

 

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez motiondesk.pl do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.

 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

 4. Z uwagi na aktualnie panującą sytuację związaną z brakami w dostępności towarów informujemy, że czas realizacji zamówień może się wydłużyć o do 10 dni roboczych.

 

§ 7

Składanie zamówienia na wykonanie usługi

 

 1. Użytkownik, dokonujący zakupu biurka (lub też innego rodzaju towarów) - o ile system informatyczny sklepu będzie przewidywał taką możliwość - ma możliwość zamówić w stosunku do nabywanego towaru (np. biurka), różnego rodzaju usługi jak np. usługi jego cięcia, modyfikacji, montażu w miejscu wybranym przez Kupującego - według swoich indywidualnych potrzeb. Po skonfigurowaniu przez Kupującego parametrów usługi zostanie przygotowana przez system informatyczny serwisu treść zamówienia.

 2. Kupujący może wskazać wymiary blatu (tj. jakie docelowe wymiary blatu chce zamówić) oraz inne dodatkowe parametry blatu, w szczególności jego kolor, grubość, ilość sztuk, rodzaje blatów, stelaży i miejsca wierceń.

 3. Sprzedawca oświadcza, że wymiary blatu mogą nieznacznie różnić się od podanych na stronie motiondesk.pl lub podanych w zamówieniu złożonym drogą e-mailową, przy czym różnica ta nie będzie przekraczać 5 milimetrów, dekor blatu może się różnić w zależności od ustawień, parametrów monitora użytkownika i nie stanowi to wady fizycznej rzeczy oraz nie może stanowić podstawy korzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

 4. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy towaru oraz metody płatności.

 5. Biurko z opcją odbioru osobistego należy odebrać z naszego biura w przeciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania o gotowości biurka do odbioru. Po tym terminie zamówienie zostanie przekazane do magazynu. Klient zostanie obciążony kosztem obsługi logistycznej i ponownej wysyłki w wysokości 200 zł.

 6. Po wyborze wszystkich dostępnych opcji następuje przeliczenie oferty.

 7. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu uniknięcia wątpliwości Motiondesk informuje, iż każde biurko produkowane przez Motiondesk tworzone jest zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez konsumenta w zamówieniu złożonym za pośrednictwem motiondesk.pl lub drogą e-mailową.

 

§ 8

Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. W celu zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Przejrzyj Koszyk”.

 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru indywidualnej specyfikacji biurka, sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 4. W przypadku oferty mailowej opłata zamówienia jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu.

 

§ 9

Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia

 

 1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail od motiondesk.pl będzie mógł złożyć dyspozycję anulowania zamówienia lub jego zmiany. Sprzedawca informuje, iż Motiondesk może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje, czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.

 2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:

- wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty,

- firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu,

przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a wybraną firmą kurierską. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm kurierskich przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia,

- producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora, przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

 1. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom biznesowym.

 2. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

 3. Każdy wysyłany przez Motiondesk towar w wyniku złożonego uprzednio zamówienia za pośrednictwem serwisu motiondesk.pl, drogą e-mail lub telefoniczną jest ubezpieczony do wysokości wartości towaru.

 4. Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, każde uszkodzenie powinno zostać udokumentowane protokołem sporządzonym przez kuriera.

 5. Usługa transportu z montażem realizowana jest przez firmę zewnętrzną, która zobligowana jest do złożenia biurka. Montaż nie uwzględnia montażu akcesoriów z wykluczeniem przelotki kablowej oraz kontaktu nablatowego. Montaż reszty akcesoriów oraz organizacja kabli własnym zakresie. W wypadku dostawy bez montażu firma zewnętrzna dostarcza zamówienie do pierwszych drzwi wejściowych (zakres ubezpieczenia). 

 6. Użytkownik jest zobligowany do sprawdzenia zawartości przesyłki przy kurierze i do zgłoszenia ewentualnych uwag i uszkodzeń w transporcie w celu spisania wad produktu w protokole odbioru. Wszystkie wady produktu które nie zostaną opisane w protokole odbioru nie zostaną uwzględnione w ramach gwarancji.

 

§ 10

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Administratora tj motiondesk.info@gmail.com oświadczenia przed jego upływem. Administrator w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. biurka na wymiar). Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które znajduje się w § 21 Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Administratora.

 2. Odsyłany Towar winien zostać należycie zapakowany- zabezpieczony przez Kupującego, co najmniej w taki sam sposób, w jaki został zapakowany- zabezpieczony przez Sprzedawcę przed jego wysłaniem.

 3. Wszelkie stałe modyfikacje blatu poprzez klienta w okresie gwarancyjnym mogą skutkować utratą gwarancji. Podczas procesu gwarancyjnego firma Motiondesk nie bierze odpowiedzialności za zamontowane do blatu akcesoria zewnętrznych firm. Klient jest zobligowany do ich demontażu.

 

§ 11

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Kupującemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

- Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy,

- Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

 

§ 12

Wyłączenie Prawa do zwrotu towaru

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym towarów wykonanych według specyfikacji kupującego (np. rodzaj blatu, kształt, kolor, głębokość, szerokość) lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb indywidualnych klienta.

§ 13

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 14

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).

 2. Towary sprzedawane w ramach serwisu są fabrycznie nowe, chyba, że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.

 3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

 5. Sugerowany sposób składania reklamacji:

- Wysłanie paczki z reklamacją do siedziby Motiondesk - paczka powinna zawierać reklamowany produkt, potwierdzenie zakupu* oraz szczegółowego opisu wady produktu.

Adres:

MOTIONDESK Sp. z o. o.

Adama Mickiewicza 55

01-625 Warszawa

NIP: 5213834944

REGON: 0000741016

 

*Potwierdzenie zakupu to np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub wszelkie inne dopuszczone przez prawo dowody. Bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwym rozstrzygnięcie przez Sprzedawcę złożonej reklamacji.

 

Odsyłany Towar winien zostać należycie zapakowany- zabezpieczony przez Kupującego, co najmniej w taki sam sposób, w jaki został zapakowany- zabezpieczony przez Sprzedawcę przed jego wysłaniem.

 

§ 15

 

 1. Motiondesk w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia sklep motiondesk.pl, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.

 2. Motiondesk udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.

 3. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na motiondesk.info@gmail.com

 

§ 16

Uprawnienia Sprzedawcy

 

 1. Motiondesk może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu motiondesk.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Motiondesk uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail).

 2. Motiondesk nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Motiondesk niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Motiondesk.

 

§ 17

Prawo właściwe i spory

 

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Motiondesk, której przedmiotem są usługi świadczone przez Motiondesk.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez motiondesk.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Warszawie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 18

Ważność Regulaminu

 

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 19

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.motiondesk.pl z siedzibą pod adresem Adama Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e

)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. https://wszystkoociasteczkach.pl/

§ 20

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://www.motiondesk.pl/regulamin-sklepu z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://www.motiondesk.pl/regulamin-sklepu

 3. Motiondesk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.

 4. Motiondesk.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

 

§ 21

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

MOTIONDESK Sp. z o. o.

Adama Mickiewicza 55

01-625 Warszawa

NIP: 5213834944

REGON: 0000741016

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

- Numer zamówienia:

 

 

- Adres e-mail:

 

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

 

- Sposób zwrotu płatności (np. numer rachunku bankowego):

 

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 

- Adres konsumenta(-ów):

 

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

- Data:

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić

bottom of page